Algemene voorwaarden

1. Venus laser & huidkliniek is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en opgenomen in het kwaliteitsregister paramedici onder nummer: 599132697882. Het eerste consult zal bestaan uit een intakegesprek , en huidtherapeutisch onderzoek. Tijdens het intakegesprek kunt u mondeling uw huidklachten en uw verwachtingen ten aanzien van de therapie naar voren brengen. Nadat de huidtherapeut uw hulpvraag heeft geanalyseerd zal met u besproken worden welke de huidtherapeutische behandelingsmogelijkheden voor u zijn. Indien noodzakelijk geacht, wordt direct gestart met de behandeling. In andere gevallen wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

3. In het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) zult u toestemming moeten verlenen tot behandeling, het zogeheten Schriftelijk Informed Consent. Bij een minderjarige (jonger dan 18 jaar) dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor start van het behandeltraject. Bij het niet verlenen van de behandelingstoestemming zal er NIET behandeld worden.

4. De kosten voor huidtherapie en/of oedeemtherapie worden in de meeste gevallen vanuit het aanvullende verzekeringspakket door uw zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze vergoedingen voor uw huidtherapeutische behandeling verschillen per huidaandoening en zorgverzekeraar. De verschillende zorgverzekeraars hanteren hun eigen voorwaarden voor het te vergoeden bedrag en aantal behandelingen door een huidtherapeut, afhankelijk van de polisvoorwaarden. U dient er zelf voor te zorgen dat u hiervan op de hoogte bent. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar. De lijst met tarieven voor de huidtherapeutische behandelingen is in de behandelkamer te vinden.

5. Venus laser & huidkliniek attendeert erop dat de gegevens met betrekking tot natuurlijke personen zijn opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw medische gegevens worden niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden (anders dan de verwijzer, medebehandelaar, waarnemer of stagiaire) verstrekt.

6. Venus laser & huidkliniek werkt volgens de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Dit is een voorwaarde voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Tevens is Venus laser & huidkliniek geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici.

7. Iedere aansprakelijkheid van Venus laser & huidkliniek is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien betreffend voorval niet gedekt is binnen de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is iedere aansprakelijkheid van Venus laser & huidkliniek beperkt tot maximaal het bedrag dat als honorarium verschuldigd is voor de betreffende behandeling.

8. Bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt of ouder/wettelijk vertegenwoordiger/voogd en Venus laser & huidkliniek zullen onderstaande betalingsvoorwaarden van kracht zijn.

9. Het eerste consult dient u contant te betalen (het is niet mogelijk te pinnen). Indien de verrichte behandelingen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen, kunt u de betaalde factuur declareren bij uw zorgverzekeraar.

10. Bij een behandeling onder de vijftien minuten zal er een standaard starttarief in rekening gebracht worden. Dit tarief is te vinden op de tarievenlijst.

11. Bij verhindering of het niet nakomen van de afspraak dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren en of te verplaasten. Indien u niet tijdig afzegt wordt 50% van de behandeltarief in rekening gebracht. Dit kan niet in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar. Bij telefonische afmelding registreert Venus laser & huidkliniek het tijdstip van afmelding.

12. Bij het uitblijven van de betaling binnen de genoemde termijn blijft u in gebreke. In dat geval worden buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening gebracht. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 25,-. Indien gerechtelijke maatregelen nodig blijken zullen alle daarmee gemoeide kosten worden doorbelast en voor uw rekening komen.

13. Bij het te laat afmelden of annuleren van een behandeling die aangeschaft is via een actie, vervalt de afspraak.